026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

VeeI huurders betalen maandelijks naast de kale huur een aanzienlijk voorschotbedrag voor servicekosten. Verhuurders moeten vóór juli een afrekening aan hun huurders verstrekken waarin staat welke kosten zij werkelijk hebben gemaakt voor die extra services. Die afrekening is een belangrijk moment om te checken of alles in orde is.
1. Wat zijn servicekosten eigenlijk?
Servicekosten zijn kosten die de verhuurder in rekening mag brengen voor diensten en activiteiten die hij aan jou als huurder levert. Welke services dat zijn, moet in het huurcontract zijn overeengekomen. De servicekosten l Afhankelijk daarvan krijg je iets terug of moet je extra bijbetalen. Kosten voor zorg, zoals voor maaltijdverstrekking en verpleging en een alarmservice, vallen niet onder de ‘servicekosten’ en worden meestal overeengekomen in een apart `zorgcontract’
2. Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de servicekosten?
Je kunt je verhuurder in dat geval vragen inzage te geven in alle stukken die ten grondstag liggen aan de jaarlijkse afrekening van de servicekosten. Zoals de rekeningen van het energie- of het schoonmaalbedrijf. Wettelijk is je verhuurder verplicht die inzage te geven, of het nou een woningcorporatie is of een particuliere of commerciële verhuurder dat maakt niet uit. Ook moet je verhuurder aangeven op welke manier hij de kosten ‘omslaat’ over alle huurders in het complex
(de verdeelsleutel van de servicekosten). Leidt dit niet tot de gewenste duidelijkheid of weigert de verhuurder je inzage te geven in de stukken en/of de berekeningswijze. Dan kun je (als sociale huurder) de Huurcommissie verzoeken om vast te stellen welk bedrag aan servicekosten redelijk is. Een uitspraak van de Huurcommissie is bindend, tenzij huurder of verhuurder binnen acht weken
(na de uitspraak van de Huurcommissie) in beroep gaat bij de kantonrechter. Het komt voor dat een verhuurder zich niet aan de wettelijke regels houdt, de afrekening te laat verstrekt of behoorlijk hoge kosten rekent voor een dienst die volgens jou goedkoper kan. Je kunt dan in je eentje actie ondernemen, maar vaak is het beter dit samen te doen met andere huurders in je buurt. Bijvoorbeeld met je lokale bewonerscommissie of huurdersvereniging. Je kunt ook je krachten bundelen als jullie een uitbreiding van het servicepakket willen of klachten hebben over de kwaliteit van de geleverde diensten.
3.Ziin er andere rege[s over servicel«osten als ik een vrijesectorwoning huur?
Nee. Ook als huurder met een zogeheten ‘geliberaliseerde’ huurprijs (je woning is geen sociale huurwoning) heb je recht op een jaarlijkse afrekening van de servicekosten. Én op inzage in de onderliggende nota’s en contracten. Je mag ook een verhoging van het voorschotbedrag weigeren zolang er geen afrekening is verstrekt. Het verschil met sociale huurders is dat je niet naar de Huurcommissie kunt stappen. Als er iets niet klopt met de servicekosten en je een geschil hebt met je verhuurder, zal je dat rechtstreeks moeten voorleggen aan de kantonrechter. Overigens kun je als vrijesectorhuurder wél een beroep doen op de Huurcommissie als je dit met je verhuurder bent overeengekomen in het huurcontract. Óf als jullie dit gezamenlijk aan de Huurcommissie vragen.
Hier volgt een lijstje met wel servicekosten geen servicekosten

Wél servicekosten
Je moet met je verhuurder afspreken welke diensten en activiteiten hij aan jou levert en dat vastleggen in het huurcontract. De meest voorkomende servicekosten zijn: huismeester
(salaris, huisvesting materialen); kosten voor gas, water, elektra of warmte als de levering hiervan via de verhuurder verloopt (deze kosten worden over alle woningen verdeeld); collectieve glasverzekering via de verhuurder; kleine herstellingen, de onderhoudsklusjes die wettelijk voor rekening van de huurder zijn, bijvoorbeeld kleine reparaties aan sloten en kranen (de verhuurder kan die overnemen en via een ‘onderhoudsabonnement’ en verrekenen in de servicekosten); administratiekosten van de overeengekomen services; meubilering en stoffering; verwarming verlichting, elektra en schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten. Let op: de opbrengst van zonnepanelen op een gemeenschappelijk dak moet in mindering worden gebracht op de gemeenschappelijke elektrakosten.
Geen servicekosten
Zijn zaken die niet via de servicekosten verhaald mogen worden op huurders zijn onder andere:
AI het zogeheten verhuurdersonderhoud van de woning maar ook van de lift, stortkoker, collectieve verwarmingsinstallatie en overige mechanische installaties; heffingen en verzekeringen voor rekening van de verhuurder, zoals de onroerendezaakbelasting; administratiekosten van de woonruimte; kosten van de huismeester,voor zover diens taken in het belang zijn van de verhuurder; het stroomverbruik van gsm- of umts-masten op het dak; het onderhoud aan leidingen en aansluitpunten van boilers of geisers.