026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

ONDERHOUD WONING

Onderhoud woning

Het onderhoud van de buitenkant van een huurwoning is voor de verhuurder, dat geldt ook voor het onderhoud aan alles wat aard en nagel vast zit aan de woning zoals bijvoorbeeld een verwarmingsinstallatie.
Maar welk onderhoud is dan voor de huurder? Dit is een vraag die regelmatig gesteld wordt. Het onderhoud waarvoor de huurder verantwoordelijk is staat opgesomd in de zogenaamde ‘Lijst kleine herstellingen’ .

De officiële lijst kunt u hier downloaden: lijstkleineherstellingen, maar u kunt hem ook hieronder lezen.

Lijst kleine herstellingen

a. witten van binnenmuren en plafonds, schilderen van binnenhoutwerk en zonodig behangen van de binnenmuren;

b. voorbereidend werk voor de onder a omschreven werkzaamheden, waaronder in elk geval plamuren, schuren en opvullen van gaatjes, butsen en geringe (krimp)scheuren;

c. vastzetten en vastschroeven van loszittende onderdelen van de woonruimte, waaronder in elk geval loszittende:

 • trapleuningen, deurknoppen en drempels;
 • elektrische schakelaars, wandcontactdozen en deurbellen;

d. het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden zijn, vervangen en vernieuwen van bestanddelen en onderdelen van de woonruimte, die gemakkelijk zijn te vervangen en zich binnen het woonruimtegedeelte van het gehuurde bevinden, waaronder in elk geval:

 • kraanleertjes en andere eenvoudig te vervangen onderdelen van kranen;
 • deurknoppen en sloten, hang- en sluitwerk van de deuren en ramen;
 • vloer- en plafondroosters;
 • sleutels van binnen- en buitensloten;
 • garnituur voor douche- en toiletruimte;
 • garnituur voor de w.c.;
 • elektrische schakelaars, wandcontactdozen, deurbellen, kabel,- telefoon- en computeraansluitingen en vergelijkbare onderdelen van datanetwerken;

e. gangbaar houden, regelmatig controleren van de beweegbaarheid en zonodig oliën en smeren of ontkalken van beweegbare onderdelen, waaronder in elk geval:

 • scharnieren van deuren, luiken en ramen;
 • sloten;
 • kranen;

f. treffen van voorzieningen ter voorkoming van (reparatie van) bevroren kranen;

g. vervangen van lampen aan de buitenzijde van het woonruimtegedeelte van het gehuurde en in de gemeenschappelijke (buiten)ruimten;

h. vervangen van beschadigde ruiten en ingebouwde spiegels, voorzover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn;

i. het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden zijn, onderhouden en vervangen van onderdelen van technische installaties, gelegen binnen het woonruimtegedeelte van het gehuurde en daar deel van uitmakend, voorzover deze werkzaamheden onderhoudstechnisch eenvoudig zijn en geen specialistische kennis vereisen, waaronder in elk geval:

 • ontluchten en bijvullen van het water van de verwarmingsinstallatie;
 • opnieuw opstarten van de verwarmingsinstallatie na uitval;
  vervangen van filters van de (mechanische) ventilatie en schoonhouden van de roosters;

j. aanbrengen en onderhouden van tochtwerende voorzieningen, indien noodzakelijk en voorzover aan deze werkzaamheden geen noemenswaardige kosten verbonden zijn;

k. het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden zijn, vervangen en vernieuwen van bestanddelen en onderdelen van de woonruimte welke zich buiten het woonruimtegedeelte van het gehuurde bevinden en die gemakkelijk zïjn te vervangen, waaronder in elk geval:

 • onderdelen van de brievenbus;
 • onderdelen van de buitenlamp;
 • onderdelen van de carport;
 • onderdelen van de vlaggenstokhouder;

l. onderhoud aan tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen, zodanig dat deze onroerende aanhorigheden een verzorgde indruk maken, waaronder in elk geval:

 • bij eerste bewoning van een woonruimte de tot het woonruimtegedeelte van het gehuurde behorende tuin of erf: de aanleg van de tuin of erf met uitzondering van de aanleg van opritten en toegangspaden en het aanbrengen van een eenvoudige erfafscheiding;
 • egaliseren van de tuin en het opbrengen van teelaarde;
 • regelmatig maaien van het gras;
 • regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van opritten, toegangspaden en terrassen;
 • vervangen van gebroken tegels;
 • regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen;
 • vervangen van beplanting die is doodgegaan;
 • vervangen van kapotte planken of segmenten van houten erfafscheidingen, het rechtzetten en recht houden van houten erfafscheidingen;
  indien de erfafscheidingen zijn geverfd of gebeitst: erfafscheidingen regelmatig verven of beitsen;

m. zonodig vegen van schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalen, voorzover deze voor de huurder bereikbaar zijn;

n. schoonhouden en zonodig ontstoppen van het binnenriool tot aan het aansluitpunt vanuit het woonruimtegedeelte van het gehuurde op het gemeenteriool dan wel op het hoofdriool, voorzover deze riolering voor de huurder bereikbaar is;

o. schoonhouden en zonodig ontstoppen van de vuilstortkoker en het schoonhouden van de vuilniscontainerruimte, voorzover deze voorziening en ruimte voor de huurder bereikbaar zijn;

p. schoonhouden van het woonruimtegedeelte van het gehuurde en van de gemeenschappelijke ruimten;

q. wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van de ruiten, kozijnen, deurposten, het geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen, voorzover deze voor de huurder bereikbaar zijn;

r. bestrijden van ongedierte, voorzover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn en voorzover de aanwezigheid van dit ongedierte geen gevolg is van de bouwkundige situatie van de woonruimte;

s. regelmatig schoonhouden van goten en regenafvoeren, voorzover deze voor de huurder bereikbaar.zijn;

t. regelmatig verwijderen van zwerfvuil; het verwijderen van graffiti, voorzover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn en voorzover deze graffiti voor de huurder bereikbaar is;

u. legen van zink- en beerputten en septictanks;