026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

MISSIE

Hoofddoel

Het hoofddoel van de HVR is het behartigen van – en opkomen voor – de belangen van alle huurders van woning corporatie Vivare. De HVR richt zich daarbij op:

  • Voldoende betaalbare woningen van goede kwaliteit voor alle doelgroepen
  • Toegang voor alle doelgroepen in iedere wijk behouden en segregatie tegengaan
  • Participatie mogelijk maken van alle doelgroepen, door het creëren van goede voorwaarden in iedere dorpskern
  • Leefbaarheid in iedere wijk bevorderen door het maken van goede afspraken met alle betrokken partijen

Ondersteuning

De belangen van de huurder worden mede behartigd door verschillende wijkcontactpersonen en bewonerscommissies.

Vandaar dat bij de oprichting van de HVR haar werkveld is begrensd: daar waar bestaande huurdersorganisaties in deze belangenbehartiging voorzien, is voor de HVR hooguit een ondersteunende taak weggelegd.