Nu investeren tegen woningtekort

09-03-2015 | “Wij zijn er van overtuigd dat de markt het woningtekort voor senioren kan oplossen en aan de groeiende vraag naar wonen met zorg of ondersteuning kan voldoen. Dat betekent wel dat partijen, zoals woningcorporaties en zorginstellingen, met elkaar moeten kunnen samenwerken én dat er voldoende investeringsruimte gecreëerd wordt”, zegt ANBO-directeur op het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI). Het zou goed zijn als de RLI nu doorpakt, en een concrete lijst met knelpunten én oplossingen oplevert. Zo wordt duidelijk waar de problemen zitten die nu nog verhinderen dat kleinschalige goede voorbeelden groot worden uitgevoerd.”

Woningtekort

De Raad constateert dat dat de hervormingen van de langdurige zorg goed aansluiten op de wens om langer zelfstandig te blijven. Op korte termijn leidt dat echter tot een toenemend verschil – zowel kwalitatief als kwantitatief – tussen vraag en aanbod van verzorgd wonen. Er is nu al een tekort van 40.000 geschikte woningen voor ouderen, gehandicapten en mensen met psychische problemen, en de komende vijf jaar loopt dat tekort op met 12.000 woningen per jaar. De Rli heeft op verzoek van minister Stef Blok van Wonen en staatssecretaris Van Rijn onderzoek gedaan naar het woningaanbod in relatie tot de hervorming van de langdurige zorg.

Knelpunten

ANBO-directeur Liane den Haan: “De Rli constateert terecht dat zich op de korte termijn een aantal knelpunten voordoet als de overheid het woonaanbod niet laat meegroeien met de vraag. Bovendien is het van groot belang dat de wijk wordt ontwikkeld, zodat burgers veilig en vertrouwd zelfstandig kunnen wonen. Het is belangrijk dat de overheid en marktpartijen de middelen om dit mogelijk te maken realiseren, zonder dat we ons blindstaren op haast.”

Breng financieringsstroom op gang

Den Haan is van mening dat de investeringen in de woningmarkt mede achterblijven door de verhuurdersheffing, die woningcorporaties onvoldoende ruimte laat om te investeren. Ook kunnen thuiszorginstellingen geen financiële risico’s nemen én leidt de (Rijks)bureaucratie vaak tot stroperigheid en het missen van kansen. Den Haan: “Het is tijd dat dat tijd gekeerd wordt. Nu moeten we investeren. Ik hoorde van de Delfse wethouder Raimond de Prez (Zorg en wijken) dat huisvestingsprojecten doorgaans acht jaar in beslag nemen, van plan tot realisatie. Dat betekent dus nu al dat er tegen de klippen op gewerkt moet worden om het aanbod te vergroten.”

Update 

Ook het ministerie van Wonen en Rijksdienst constateert dat er minder aandacht is voor seniorenwoningen. Uit onderzoek dat zij hebben gedaan blijkt dat er vorig jaar sprake is van een daling ten opzichte van voorgaande jaren over de afspraken die woningcorporaties en gemeenten hebben gemaakt over de huisvesting van ouderen.

ANBO-directeur Liane den Haan: “Er is al jaren sprake van een tekort voor seniorenwoningen. Met de decentralisatie van zorgtaken van de overheid naar gemeenten wordt dit steeds belangrijker. Mensen moeten langer thuis blijven wonen, maar de woningvoorraad loopt achter. Dat bevestigde de aanbeveling van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) al. Dit onderzoek bevestigt dat ook. Het wordt echt tijd dat corporaties en gemeenten hun doelen in de prestatieafspraken ambitieuzer omschrijven en in actie komen.”

Uit het rapport van het ministerie blijkt dat in bijna zeventig procent van de afspraken aandacht wordt geschonken aan huisvesting van ouderen. In zestig procent van de afspraken wordt gesproken over het realiseren van levensbestendige woningen. Bij de vier grote gemeenten (Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht) is de daling van het aantal afspraken het grootst. Bij slechts 40 procent van die afspraken wordt aandacht geschonken aan de huisvesting van senioren. Dit percentage lag enkele jaren geleden nog op meer dan het dubbele.

Den Haan: “De analyse van het ministerie van Wonen en Rijksdienst maakt duidelijk dat dit onderwerp vaker in afspraken tussen gemeenten en corporaties aan de orde moet komen. Juist gezien de voortgaande vergrijzing dient er meer op dit gebied te gebeuren. Hier is een taak weggelegd voor alle betrokken partijen.

(bron: ANBO)

© Huurdersvereniging Rheden