Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

04-03-2015 |

Geachte lid,

Hierbij wordt u hartelijk uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging Rheden (HVR). De vergadering zal worden gehouden op dinsdag 14 april 2015, in Zaal ons Huis, Mr. B. van Leeuwenplein 7, te Rheden. De aanvang van de vergadering is om 20.00 uur.

Indien u deze ledenvergadering wilt bijwonen en/of de betreffende vergaderstukken (*) wilt ontvangen, dan verzoeken wij u bijgaande strook in te vullen en vóór 1 april 2015 retour te zenden aan HVR, Antwoordnummer 303, 6880 WB Velp (zonder postzegel).

De stukken liggen overigens ook bij de ingang van de vergaderzaal.

AGENDA

1.    Opening en mededelingen

2.    Verslag vorige vergadering d.d. 15 april 2014 (*)

3.    Jaarverslag 2014 (*)

4.    Financieel Jaarverslag 2014 en Accountantsverklaring (*)

5.    Verslag Kascontrolecommissie over het jaar 2014

6.    Benoeming nieuwe kascontrolecommissie voor het jaar 2015

7.    Begroting 2015 (*)

8.    Activiteitenplan HVR 2015 (*)

9.    Bestuursverkiezing:

Aftredend : John Berends en Gerrit Wareman zij stellen zich herkiesbaar. Tegenkandidaten  voor John Berends en Gerrit Wareman moeten, met een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat, tot uiterlijk een week vóór de vergadering schriftelijk bij het bestuur ingediend worden. Voor uitbreiding van het bestuur stelt zij Wim Jongejan voor.

10 .Rondvraag (uw vraag indien mogelijk graag voor de vergadering schriftelijk indienen)

11. Wat verder ter tafel komt.

De vergadering sluit om uiterlijk 22.00 uur.

Uw aanwezigheid op deze Algemene Ledenvergadering wordt zeer op prijs gesteld.

Namens het bestuur,

John Berends, secretaris

© Huurdersvereniging Rheden